บาคาร่าเว็บตรง ฟังอีกครั้ง ส.ส. เบญจา พรรคก้าวไกล อภิปรายปฏิรูปงบสถาบันฯ

บาคาร่าเว็บตรง ฟังอีกครั้ง ส.ส. เบญจา พรรคก้าวไกล อภิปรายปฏิรูปงบสถาบันฯ

บาคาร่าเว็บตรง เบญจา ส.ส. พรรคก้าวไกล เสนอปฏิรูปงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ยกตัวอย่างหน่วยงานรับงบฯ เอาข้อมูลเท็จมาใช้กับโครงการพระราชดำริ วานนี้ 1 มิ.ย. 2564 วันที่สองของการประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 ช่วงกลางคืน เบญจา แสงจันทร์ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ได้อภิปรายงบประมาณส่วนที่ระบุว่าเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ใน ขออย่านำสถาบันฯ มาเป็นเกราะกำบังจัดทำรายงานที่เป็นเท็จ นำเอาข้อมูลเท็จมาใช้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ ของสถาบัน โดยระบุมีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอยู่อย่างน้อยๆ 33,712 ล้านบาท เป็นรายการตามที่แสดงเป็นชื่อโครงการในเอกสารงบประมาณ ยังไม่ได้รวมงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่อาจซ่อนอยู่ในหมวดหมู่โครงการก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท หรืออื่นๆ 

ในจำนวนนี้แบ่งงบออกได้เป็น 5 ประเภท คือ

1. งบพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2. งบถวายความปลอดภัย

3. งบส่วนราชการในพระองค์

4. งบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวงต่าง ๆ

5. งบอื่น ๆ เช่น พระราชทานเพลิงศพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส.ส. เบญจา กล่าวว่า เงินจำนวน 33,712 ล้านบาทไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด ประเด็นคือ แต่ละโครงกาารควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ที่งบประมาณถูกปรับลด ประชาชนทั้งประเทศต้องดำรงชีวิตอยู่ยอย่างลำบากยากแค้น สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหว ถ้าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่จัดลำดับความสำคัญของงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณซ้ำซ้อน การจัดสรรงบเช่นนี้ยิ่งถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ส.ส. เบญจา ยังได้ยกตัวอย่างที่เธอเองได้อภิปรายถึงงบประมาณ เมื่อปี 64 ซึ่งเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยรับงบฯ ที่มีการตั้ง งบประมาณซ้ำซ้อนเข้ามา โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวงต่างๆ ที่ใช้เงินมากกว่า 15,000 ล้านบาท ปรากฏ อยู่มากกว่า 50 โครงการ ผ่านหน่วยรับงบกว่า 30 กรม และอีกกว่า 7,000 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายอยู่ใน 7 แผนงาน

บางโครงการรัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชดำริ บางโครงการมีประชาชนถวายฎีกาเข้ามา แต่หลายครั้งโครงการเหล่านี้ได้รับพระราชทานพระราชดำริมาเมื่อหลาย 10 ปีก่อน จึงอาจต้องมีการศึกษาใหม่หรือไม่ว่า พื้นที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมากน้อยเพียงใด

ส.ส. เบญจา ยังพบว่าหน่วยงานรับงบฯและหน่วยงานราชการบางหน่วย พยายามผลักดันโครงการโดยไม่ได้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่อย่างถ่องแท้ ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ต่อต้านจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่

‘ดีป้า’ หนุนโมเดล ภูเก็ตต้องชนะ.com

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุนแพลตฟอร์ม ภูเก็ตต้องชนะ.com ผลลัพธ์ความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชนในการผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ช่วยบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง พร้อมตั้งเป้าประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 70% รองรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 กรกฎาคมนี้

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยเมื่อวันที่ 2  มิ.ย. ที่ผ่านมา ตามที่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีดีเอส) มีข้อสั่งการให้ ดีป้า ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้ประเทศไทยข้ามผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยหนึ่งในกุญแจสำคัญคือ แพลตฟอร์ม ภูเก็ตต้องชนะ.com ที่ ดีป้า บูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ดิจิทัลสตาร์ทอัพ รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่เร่งพัฒนาขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

“การดำเนินงานครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการวัคซีนให้เป็นระบบยิ่งขึ้น อีกทั้งตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ถือเป็นตัวอย่างผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลบริหารจัดการข้อมูลเมือง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว”

“ที่สำคัญคือต้องยอมรับในความเข้มแข็งของจังหวัดภูเก็ต ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่พร้อมหยิบยื่นความถนัดของตนเองร่วมแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ทั้งนี้ ดีป้า พร้อมด้วยผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม ภูเก็ตต้องชนะ.com ขึ้น เพื่อให้ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

โดยนำแพลตฟอร์มจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมือง (City Data Platform) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เริ่มจากการนำฐานข้อมูลสุขภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมาคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและต้องได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงเริ่มให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียน จองวัน และเลือกสถานที่รับวัคซีนได้เอง บาคาร่าเว็บตรง